Loading

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy co następuje:

I) Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Exotic Restaurants Anita Agnihotri, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin zwana dalej Administratorem (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

II) Cel przetwarzania

1. Rezerwacje

Przesłane przez Państwa dane będą wykorzystane przez Administratora w celu wykonania umowy rozumianej jako przyjęcie rezerwacji i tym samym zagwarantowanie Państwu miejsca w restauracji we wskazanym dniu i godzinie. Dane zostaną wpisane do książki rezerwacji znajdującej się w obszarze sali restauracyjnej. Dane zawarte w książce rezerwacji nie będą udostępnione osobom trzecim (art. 6 ust. 1 lit. a i b)

2. Wizerunek

• teren wewnętrzny restauracji z grupy Exotic Restaurants a także obszar na zewnątrz restauracji tzw. ogródek letni i chodniki przyległe objete są całodobowym monitoringiem.
Wykorzystanie monitoringu wypełnia tzw. prawnie usprawiedliwiony cel, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa (zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f).

• w celu prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora z wykorzystaniem mediów społecznościowych (fb) i stron www będących własnością Administratora umieszczane są fotografie z wcześniej ogłaszanych w mediach wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora w obrębie restauracji i terenu przyległego (art. 6 ust. 1 lit. a). Zgodnie z art. 81 ust. 2 pr.aut : nie jest wymagana zgoda na wykorzystanie wizerunku, jeżeli sfotografowana osoba, stanowi tylko element całości, a usunięcie jej wizerunku nie wpłynie na przekaz zdjęcia.

3. Zamówienie na wynos (dostawa z wykorzystaniem taxi)

Administrator wykonuje usługę dostawy zamówionego jedzenia wykorzystując wyłącznie firmy zewnętrzne; taxi (podmiot przetwarzający, art. 28). Administrator korzysta z firmy MixTaxi lub wskazanej podczas składania zamówienia przez klienta innej firmy świadczącej usługę dostawy. Podane podczas składania przez Państwo zamówienia dane takie jak adres dostawy, numer kontaktowy i forma płatności zostaną przekazane firmie współpracującej z Administratorem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b).

4. Catering

Catering rozumiany jest jako usługa kompleksowa obejmująca dostawę jedzenia oraz sprzętu i ludzi niezbędnych do wykonania zamówienia. Przesłane przez Państwa dane przetwarzane będą w celu przygotowania oferty a po jej potwierdzeniu w celu wykonania zamówienia w zakresie zaakceptowanym i potwierdzonym drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. b).

III) Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie:

1. Rezerwacje

• dane zawarte w mailu przychodzącym od Państwa; do czasu przeniesienia informacji do książki rezerwacji,

• dane zawarte w mailu wychodzącym od Administratora; do dnia wykonania umowy tj. realizacji rezerwacji,

• dane zawarte w książce rezerwacji przekazane drogą mailową jak i telefoniczną przechowywane będą maksymalnie dwa tygodnie co pokrywa się z czasem przechowywania obrazu z kamer na dysku wewnętrznym systemu monitoringu i umożliwia kontakt z Państwem w zakresie bezpieczeństwa lub/i bezpieczeństwa żywności

2. Wizerunek

• nagrania z monitoringu wewnętrznego zapisane na dysku wewnętrznym systemu monitoringu przez okres maksymalnie dwóch tygodni; po tym czasie automatycznie następi nadpisanie zarejestrowanego obrazu przez nowe nagranie

• fotografie umieszczone w mediach społecznościowych (fb) jak i na stronie www restauracji pozyskane na mocy zgody do momentu jej wycofania (art. 17) Zgodnie z art. 81 ust. 2 pr.aut : nie jest wymagana zgoda na wykorzystanie wizerunku, jeżeli sfotografowana osoba, stanowi tylko element całości, a usunięcie jej wizerunku nie wpłynie na przekaz zdjęcia.

3. Zamówienie na wynos (dostawa z wykorzystaniem taxi)

Przekazane dane teleadresowe zostają wpisane do książki rezerwacji. Czas przechowywania danych wynosi maksymalnie dwa tygodnie co jest zgodne z czasem przechowywania informacji w książce rezerwacji (punkt III„Okres przechowywania danych, ust. 1 Rezerwacje, podpunkt 3).

4. Catering

Przekazane dane osobowe oraz przesłane i zaakceptowane oferty pozyskane na mocy zgody do momentu jej wycofania (art. 17).

IV) Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23).

2. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi współpracownicy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe i informatyczne, oraz współpracujący z nami adwokaci, radcy prawni i firmy wykonujące dostawy zamówionego jedzenia (art. 28)

V) Prawa osoby której dane dotyczą

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez Administratora.

2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

3. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy lub wysyłając korespondencję do Administratora.

VI) Profilowanie danych osobowych

1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Decyzje nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów.